Expert Leergang voor mantelzorgmakelaars


Verdiepende kennis van ziektebeelden, het juridische speelveld, meerzorg en ethische vraagstukken. Exclusief voor mantelzorgmakelaars

Liefde voor het vak


Je hebt liefde voor het vak. Het is jouw passie om mantelzorgers te ondersteunen. Jij zorgt dat ze weer een gezonde balans in het leven krijgen. Je wilt tot waarde zijn en zorgt dat je kennis up to date is en je vaardigheden op peil.

De Expert Leergang Mantelzorgmakelaar


De Expert Leergang Mantelzorgmakelaar, bestaande uit 4 tweewekelijkse bijeenkomsten, biedt in acht dagdelen verdiepende kennis van ziektebeelden, het juridische speelveld, meerzorg en ethische vraagstukken. Hierdoor kun je mantelzorgers efficiënter passende ondersteuning bieden.

 

Onderstaande acht onderwerpen komen in de Expert Leergang Mantelzorgmakelaar aan de orde:

 

1. Mantelzorg en landsgrenzen

 

Als mantelzorgmakelaar kun je worden betrokken bij het regelen van zorg voor Nederlanders die tijdelijk vertrekken naar het buitenland of misschien wel emigreren. Of juist andersom, voor mensen met een zorgvraag die terugkeren naar Nederland. 

 

Tijdens deze bijeenkomst nemen we je mee in alles wat op het gebied van zorg mogelijk is voor emigranten, repatrianten en migranten. Daarnaast gaan we in op mantelzorg verlenen in het buitenland en op de regelgeving voor inhuur van buitenlandse zorgverleners.

 

2. Ziektebeelden dementie

 

Mantelzorgmakelaars komen vaak in aanraking met mantelzorgers van iemand met een vorm van dementie. In Nederland hebben 290.000 mensen dementie. Hiervan zijn er naar schatting 15.000 jonger dan 65 jaar. Het aantal mensen met dementie zal, als gevolg van de vergrijzing, explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040. Betrokken mantelzorgers lopen een grote kans op overbelasting en moeten voortdurend alert zijn op onverwachte situaties. Eén op de drie mantelzorgers van mensen met dementie gaat wel eens over de grens. Dit kan tot ontspoorde mantelzorg leiden.  

 

Je krijgt kennis van de diverse vormen van dementie en hoe je symptomen kunt herkennen. Daarnaast gaan we in op de diverse soorten van ontspoorde mantelzorg en wat er van jou als professional wordt verwacht wanneer je dit constateert.

 

3. Ziektebeelden NAH

 

Jaarlijks worden 140.000 Nederlanders getroffen door Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Hiervan zijn ongeveer 19.000 kinderen en jongeren. 40.000 mensen houden aanzienlijke blijvende beperkingen als gevolg van hersenletsel over. Ongeveer 650.000 mensen (3,5% van de Nederlandse bevolking) ervaren beperkingen. De gevolgen voor de naasten kunnen zeer ingrijpend zijn. Relaties kunnen veranderen en komen onder druk te staan. 95% van de NAH-mantelzorgers is overbelast.

 

Na afloop weet jij wat NAH inhoudt, kun je de gevolgen voor zowel de zorgvrager als zijn naasten benoemen en weet jij welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn.

 

4. Aanvraag Meerzorg

 

Voor een meerzorgaanvraag geldt: hoe completer de aanvraag bij het zorgkantoor wordt ingediend, hoe sneller het besluitproces verloopt. 

 

Tijdens de bijeenkomst werken we gezamenlijk een casus uit en krijg je handvatten zodat jij in voorkomende gevallen goed beslagen ten ijs komt en daardoor meerwaarde voor je klant creëert.

 

5. Ethiek

 

Als mantelzorgmakelaar krijg je te maken met ethische vraagstukken en morele dilemma’s; een botsing tussen verschillende morele waarden. Het kiezen voor de ene waarde gaat dan ten koste van de andere waarde. Bijvoorbeeld als een cliënt zichzelf iets wil aandoen en jij je als mantelzorgmakelaar afvraagt of je hem moet helpen of niet. In dat geval botst de waard “respect voor autonomie” met de waarde “weldoen’.

 

Ethiek is een wetenschapstak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen. 

 

Na volgen van deze module kun je conflicterende waarden herkennen en en de termen “ethiek”, “moraal”, “normen” en “waarden” benoemen. Daarnaast weet je de stappen van een moreel beraad te benoemen en kun je een gesystematiseerd gesprek voeren rondom concrete situaties, waarbij sprake is van botsende waarden. 

 

6. Jurisprudentie

 

De mantelzorgmakelaar werkt in een complex veld van wet- en regelgeving. Kennis van juridische mogelijk- en onmogelijkheden is nodig om je klant goed bij te kunnen staan.

 

Deze module laat jullie ervaren hoe jurisprudentie ondersteunend kan zijn om het gewenste doel voor je klant te bereiken.

 

7. Psychische Problematiek

 

4 op de 10 mensen hebben in hun leven één of meerdere psychische aandoeningen gehad. De drie hoofdgroepen – stemmingsstoornissen, angststoornissen en middelenstoornissen – komen elk ongeveer even vaak voor. 1 op de 5 mensen heeft een dergelijke stoornis gehad. 

 

Mantelzorgers van iemand met een psychische aandoening zijn vaker overbelast, ontwikkelen vaker zelf psychische problematiek en lopen een grotere kans op gezondheidsproblemen.

 

Met behulp van deze module ben je in staat om de meest voorkomende psychische problematieken te benoemen. Daarnaast kun je op professionele wijze hun naasten informatie geven over de betekenis van de aandoening (psycho-educatie) en weet je welke ondersteuning er geboden kan worden.

 

8. Ziektebeelden autisme/thuiszitters

 

1 op de 100 mensen (kinderen en volwassenen) in Nederland heeft Autismespectrumstoornis (ASS). 2 procent van ouders van kinderen van 4 tot 12 jaar geven aan dat hun kind autisme of een daaraan verwante stoornis heeft. Dat betekent dat het volgens deze ouders om ongeveer 31.000 kinderen van 4 tot 12 jaar gaat.  In Nederland zitten naar schatting 16.000 leerlingen thuis. Onder hen zijn veel leerlingen met autisme. Zij willen wel naar school, maar het lukt niet. Dit kan een grote impact op het gezinsleven hebben.

 

Je leert wat ASS inhoudt en welke ondersteunings- en behandelmogelijkheden tijdens de diverse levensfases kunnen worden ingezet.

Voor wie?


De Expert  Leergang Mantelzorgmakelaar is voor geaccrediteerde mantelzorgmakelaars.

Groepsgrootte


De groepsgrootte is gemaximeerd op 12 deelnemers. In de intieme setting van een kleine groep trek je vier dagen intensief met elkaar op. Leren en elkaar ontmoeten!

STAP Budget


Je kunt € 1.000,= STAP-budget voor de Expert Leergang aanvragen. Hierdoor bedragen de kosten geen € 1.250,=, maar slechts € 250,=. Hoe STAP werkt en wat de voorwaarden zijn lees je hier.

Wat verwachten wij van jou?


Van te voren krijg je opdrachten uitgereikt. Wij verwachten dat je deze opdrachten voor de start van de bijeenkomst uitwerkt. Hierdoor vindt maximale verdieping van de stof plaats en is jouw leerrendement optimaal.

Bewijs van deelname


 Je ontvangt een bewijs van deelname als je alle acht modules hebt gevolgd.

Wanneer en waar?


  • De leergang: 4 tweewekelijkse fysieke bijeenkomsten (totaal 8 dagdelen van drie uur)
  • Data: 30 september, 14 oktober, 4 november en 18 november
  • Tijd: van 10:00 tot 17:00 uur
  • Investering: € 1.250,= (je kunt € 1.000,= STAP-budget aanvragen. Hierdoor kost de leergang jou € 250,=)
  • Locatie: Utrecht e.o.
  • Parkeren: gratis parkeren
  • Deelnemers: maximaal 12
  • Inschrijven: via deze website
  • Informatie: bel, app of mail Yvonne de Haan, 06-24 11 80 50